คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.

คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.


เป็นหนังสือคู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพาน สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดยกรมทางหลวงชนบท


มีข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพาน การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้างสะพาน การก่อสร้างส่วนต่างๆ ของสะพาน การควบคุมคุณภาพวัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา

Download คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.
Download แบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท.