สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท

แนะนำเว็บไซต์ "สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท" 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น มีข้อมูลเกี่ยวกับแบบมาตรฐานงานทาง แบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท. ข้อมูลมาตรฐานงานทดสอบ และ คู่มือการบริหารจัดการทางหลวงท้องถิ่น

http://localroaddev.drr.go.th/