คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดส่วนต่างๆ ของบ้านตั้งแต่ฐานราก จนถึงหลังคา ตลอดจนระบบไฟฟ้าและอื่นๆ และความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านให้กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม

จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ในนามคณะกรรมการเพื่อให้การช่วยเหลือพื้นฟูเยียวยา ฯ (กฟย.)

https://yotathai.box.com/s/v1qjr99he2c887krfkol