ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๙๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับ - จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ 

สาระสำคัญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งซักซ้อมแนวทางในการจัดเก็บเอกสารการรับ - จ่ายเงินของ อปท. เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบและเป็นแนวทางเดียวกัน สามารถค้นหา อ้างอิง และตรวจสอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว