คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

เป็นหนังสือคู่มือปฏิบัติงานด้านงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดยกรมทางหลวงชนบท


มีข้อมูลความรู้การควบคุมงาน การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างทาง การก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางและงานอื่นๆ

Download คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
Download แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.