มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (มถ.)

มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (มถ.)

มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น (มถ.) เพื่อการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในการดูแลของ อปท. ประกอบด้วย

 - มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น หมวดงานทาง
- มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น หมวดงานโครงสร้างและปฐมพีวิศวกรรม
- มาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง หมวดงานทดสอบงานทาง
- มาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง หมวดงานทดสอบโครงสร้างและปฐพีวิศวกรรม

https://yotathai.box.com/s/iogdb98iulfbpmgzyq3h