แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.

แบบแปลนก่อสร้างงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
  • หมวดงานทาง 
  • หมวดงานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย
  • หมวดงานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
  • หมวดงานทางเท้า
  • หมวดงานบำรุงทาง 

Download แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
Download คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.