ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๕๑๓)

บังคับใช้กับหน่วยงาน อปท. ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อยและเทพา)

ให้อำนาจผู้บริหาร อปท. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยการซื้อภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท การจ้างภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยมีผลถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556