ภาพกิจกรรมอบรม Google Sketchup รุ่นที่ 17 ขอนแก่น 21-25 พฤศจิกายน 2554

ภาพกิจกรรมอบรม  Google Sketchup รุ่นที่ 17 ขอนแก่น

สถาบันฝึกอบรมจัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup" ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2554 มีเข้าอบรมประมาณ 55 คน ทุกท่านได้มีความตั้งใจรับการอบรมเป็นอย่างสูง

ดูภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 , ชุดที่  2

ตารางอบรม Google Sketchup รุ่นต่อไป ดังนี้
รุ่นที่ 18 วันที่ 26-30 ธันวาคม 2554
รุ่นที่ 19 วันที่ 26-30 มีนาคม 2555
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/google-sketch-2555 
หรือติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย  0813-282-788