สภาสถาปนิกยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) 2552

สภาสถาปนิกยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) 2552

สภาสถาปนิก ได้ออกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ.2552  พ.ศ. 2554

ประกาศลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 ลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 ธันวาคม 2554

ดูข้อยังคับที่ยกเลิกข้อบังคับเรื่อง พวต. 
ดูข้อบังคับที่ประกาศใช้ พวต.ที่ถูกยกเลิก