ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยกรมทางหลวง

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2554

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการคำนวณราคากลางงานทาง

ดูข้อมูลเดือนพฤศจิกายน  2554
ดูข้อมูล ปี 2554 ทั้งปี