การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๒๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดูรายระเอียดคลิกที่นี่

สาระสำคัญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการให้เทศบาล/อบต.เข้าระบบเพื่อบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๕๔-๓๑ ม.ค.๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำคำของงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป