การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย(เพิ่มเติม)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (เพิ่มเติม)

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

สาระสำคัญ มติคณะรัฐมนตรี(เพิ่มเติม) ในการอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่มีที่อยู่อาศัยประสบอุทกภัยหรือไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยลาในช่วงที่ยังเกิดอุทกภัยได้โดยไม่ถือเป็นวันลาตามนัยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ทั้งนี้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม