การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๒)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๔๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๒)
"ดูรายละเอียดหนังสือคลิกที่นี่"
"ดูรายละเอียดบัญชีประกอบการจัดสรรงบประมาณคลิกที่นี่"

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๗๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (เพิ่มเติม)
"ดูรายละเอียดหนังสือคลิกที่นี่"สาระสำคัญ ตามที่ พ.ร.บ.งประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันวันเริ่มต้นปีงบประมาณ สำนักงบประมาณจึงได้อนุมัติให้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อนนั้น บัดนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ ๒ เพื่อให้ อปท.เบิกเงินอุดหนุนฯ ในระบบ e-LAAS ซึ่งกรมฯ จะดำเนินการขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปของ อปท.จากระบบ e-LAAS เข้าสู่ระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้สั่งจ่ายเงิน และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ อปท.