การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๒)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๔๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๒)
"ดูรายละเอียดหนังสือคลิกที่นี่"
"ดูรายละเอียดบัญชีประกอบการจัดสรรงบประมาณคลิกที่นี่"

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๗๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (เพิ่มเติม)
"ดูรายละเอียดหนังสือคลิกที่นี่"สาระสำคัญ ตามที่ พ.ร.บ.งประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันวันเริ่มต้นปีงบประมาณ สำนักงบประมาณจึงได้อนุมัติให้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อนนั้น บัดนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ ๒ เพื่อให้ อปท.เบิกเงินอุดหนุนฯ ในระบบ e-LAAS ซึ่งกรมฯ จะดำเนินการขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปของ อปท.จากระบบ e-LAAS เข้าสู่ระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้สั่งจ่ายเงิน และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ อปท.

การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย(เพิ่มเติม)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (เพิ่มเติม)

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

สาระสำคัญ มติคณะรัฐมนตรี(เพิ่มเติม) ในการอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่มีที่อยู่อาศัยประสบอุทกภัยหรือไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยลาในช่วงที่ยังเกิดอุทกภัยได้โดยไม่ถือเป็นวันลาตามนัยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ทั้งนี้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๒๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดูรายระเอียดคลิกที่นี่

สาระสำคัญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการให้เทศบาล/อบต.เข้าระบบเพื่อบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๕๔-๓๑ ม.ค.๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำคำของงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยกรมทางหลวง

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2554

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการคำนวณราคากลางงานทาง

ดูข้อมูลเดือนพฤศจิกายน  2554
ดูข้อมูล ปี 2554 ทั้งปี