การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวสาระสำคัญ : เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยในช่วงเดือน ธ.ค.๕๔ - ก.พ.๕๕ จะมีอากาศหนาวและหนาวจัดโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งให้ อปท.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้เตรียมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยหนาวตามแนวทางการดำเนินการซึ่งประกอบด้วย...
๑.การเตรียมการก่อนเกิดภัย        ๒.การดำเนินการขณะเกิดภัย     ๓.การดำเนินการหลังเกิดภัย