เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพิ่มเติมสาระสำคัญ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางให้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่และดิน ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบกรณีสาธารณภัยจากอุทกภัย ซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และป้ายของประชาชนผู้เสียภาษีในเขต อปท.