การปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๓๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ด้วยปรากฎว่ามีการปลอมแปลงเอกสารราชการโดยจัดทำเป็นหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สถ.๐๐๘/๒๕๕๕ (กรณีพิเศษ) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เรียกตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสังกัดเทศบาลและ อบต.ในจังหวัดนครราชสีมา  จึงแจ้งเตือนบุคลากรของ อปท.และประชาชนทั่วไป อย่าได้หลงเชื่อและหากพบเห็นการกระทำเช่นนี้ ให้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีโดยด่วน