ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ...สาระสำคัญ : กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา คือ การดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ.... และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว และอยู่ระหว่างนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างระเบียบฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป