ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ในอดีตการทุจริตปลอมแปลงเอกสารทางการทะเบียนเกิดขึ้นได้โดยที่การตรวจสอบทำได้ลำบาก หรือค่อนข้างล่าช้า โดยเฉพาะการทุจริตปลอมแปลงที่เกิดขึ้นจากบุคคลเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อประเทศชาติ ซึ่งพยายามทุกวิถีทางโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้กลายสภาพเป็นคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือกลายเป็นคนไทย มีสิทธิต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนไทย ซึ่งปัญหานี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  จากปัญหาดังกล่าว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ริเริ่มจัดทำ "โครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน" โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙  ซึ่งมีหลักการในการจัดตั้ง ดังนี้...ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่