ขยายเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ(อุทกภัย)ในท้องที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๐๙.๒/ว ๕๓๑๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรของผู้ประสบภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) ในท้องที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

กรมการปกครองประกาศแจ้งการขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรของผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ  จากภายในกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันที่ต้องมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ สำหรับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่ดังกล่าวด้วย

                                                                                        ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th/