กรมส่งเสริมฯตอบ สตง. กรณีทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมฯตอบ สตง. กรณีทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากกรณี สตง. มีข้อทักท้วงกรณีทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมได้มีหนังสือตอบข้อทักท้วงไปยัง สตง. ตามหนังสือ มท 0804.3/5475 เมื่อวันที่  26 พ.ค.2554 ยืนยันว่ากรณีทุนการศึกษาของ อปท.เป็นอิสระของ อปท.ตามรัฐธรรมนูญ สามารถกระทำได้

ดูและ Download หนังสือ
https://yotathai.box.com/s/03p3odr4jlf034d7rfa2
ที่มาข้อมูล  www.thailocalgov.com