การกำหนดลักษณะ ชนิด เครื่องแบบและระเบียบในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบันทึกรายการในบัตรประวัติข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๓๙.๔/ว ๐๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะ ชนิด เครื่องแบบและระเบียบในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบันทึกรายการในบัตรประวัติข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการจัดสรรอัตราตำแหน่ง และเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  และ ให้อปท. ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งแล้วนั้น   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งการกำหนดลักษณะ ชนิด เครื่องแบบและระเบียบในการแต่งเครื่องแบบ และการบันทึกรายการในบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงาน อปท. ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีความถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

                                                                          ข้อมูลจาก : หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น