แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระอุโบสถภาคกลาง แบบที่ ๔

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระอุโบสถภาคกลาง แบบที่ ๔  จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๑๓ หน้า

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
https://yotathai.box.com/s/k2syjeqb0oysrgjfis0o

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง