ราคากลางการประเมินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ราคากลางการประเมินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน


ตามโครงการการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
เป็นเอกสารราคากลางการประเมินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน


ดาวน์โหลดเอกสารhttps://yotathai.box.com/s/iqu24hv6a69ekmpl9b96