แนวปฏิบัติการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่และการก่อสร้างของทางราชการ

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่และการก่อสร้างของทางราชการ

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารhttps://yotathai.box.com/s/h1bqk2pnnosqgx6e6uuj

ด้วยในปัจจุบันได้มี อปท.แจ้งความประสงค์ขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ และการก่อสร้างของทางราชการเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อขอพระราชทานนามสิ่งดังกล่าว เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน