เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุและการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นเอกสารและตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของการประกวดราคา ทุกขั้นตอน 

จัดทำและรวบรวมโดยสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร


ข้อมูลจาก : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง