การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาระเบียบและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง (ในหนังสือนี้) อย่าให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิได้
                                                          ข้อมูลจาก : หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น