มาตรฐานกำหนดตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗๐ สายงาน

มาตรฐานการบริหารงานบุคคล(มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗๐ สายงาน ประกอบด้วย
สายงานนักบริหาร       
จำนวน  ๘    สายงาน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ 
จำนวน ๒๒  สายงาน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ 
จำนวน  ๑๙  สายงาน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ 
จำนวน  ๒๑  สายงาน
                                                                ข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
                                                                                                         การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)