แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระวิหารภาคเหนือ

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระวิหารภาคเหนือ  จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๔๓ หน้า

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร


ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th/