แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระอุโบสถภาคกลาง แบบที่ ๓

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระอุโบสถภาคกลาง แบบที่ ๓  จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๔๗ หน้า

ดูและดาวน์โหลดเอกสาร
https://yotathai.box.com/s/nssz0aqbk6qrt1yn3mdn

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย