แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระอุโบสถภาคกลาง (แบบที่ ๑)

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระอุโบสถภาคกลาง (แบบที่ ๑) จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๓๑ หน้า

ดาวน์โหลดเอกสาร
https://yotathai.box.com/s/l0hevvdtaizgiuqt3an2

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง