แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๐๔/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

สาระสำคัญ : ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระและคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและเป็นการประสานในการเตรียมความพร้อม จึงให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนัยหนังสือ สถ.ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเคร่งครัด