คู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน

คู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน


เป็นเอกสารคู่มือแนะนำการจัดทำคันป้องกันน้ำแบบต่างๆ จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 Download เอกสาร
https://yotathai.box.com/s/0k933jelv5sfhpu3svid