แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระอุโบสถภาคกลาง (แบบที่ ๒)

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน พระอุโบสถภาคกลาง (แบบที่ ๒)  จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๓๖ หน้า

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร
https://yotathai.box.com/s/qlrvigcsydjt4exdzssx

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง
                     http://www.dpt.go.th/