Download เอกสารติดต่อราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Download เอกสารติดต่อราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้รวบรวมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สำหรับประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ติดต่อกับทางราชการ
      การจัดซื้อจัดจ้าง
      การสั่งซื้อข้อมูล
      การควบคุมโรงมหรสพ
      การควบคุมและตรวจสอบอาคาร
         1. งานขุดดินและถมดิน
         2. งานตรวจสอบอาคาร
         3. งานตรวจสอบป้าย
         4. งานควบคุมอาคาร
      แบบฟอร์มมาตรฐานในการจัดทำ เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี