ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือกำหนดให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย เป็นเขตน้ำบาดาล และกำหนดให้ น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล

ดูและ Download ประกาศ
https://yotathai.box.com/s/sg7py6czh8hmdvlyiojb