ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนมกราคม 2555

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนมกราคม 2555

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการคำนวณราคากลางงานทาง

ดูข้อมูลเดือนมกราคม  2555
ดูข้อมูล ปี 2554 ทั้งปี