ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม autodesk revit ฟรี 29 ก.พ.- 4 มี.ค. 55

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม autodesk revit  ฟรี 29 ก.พ.- 4 มี.ค. 55


สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดทำโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบเขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรมประยุกต์ ๓ มิติ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒

รายละเอียดและแบบตอบรับการอบรมเชิงวิชาการ
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ