หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกจ่ายเงินก่อนการมีการตรวจรับงาน

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกจ่ายเงินก่อนการมีการตรวจรับงาน

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการตอบข้อหารือจังหวัดเชียงใหม่กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ขอทราบแนวทางปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานเนื่องจากบริษัทคู่สัญญา(ผู้รับจ้าง) ได้ขอเรียกเก็บเงินตามสัญญาก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานโครงการ โดยอ้างการถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๓๒๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมฯ ได้ตอบข้อหารือว่า หนังสือฉบับดังกล่าว ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓  ซึ่งหากคู่สัญญา(ผู้รับจ้าง) ได้อ้างการถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวหลังจากวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่หนังสือไม่มีผลบังคับใช้แล้ว จะไม่สามารถดำเนินการตามที่ผู้รับจ้างร้องขอได้   จึงแจ้งให้ อปท.ทุกแห่งทราบข้อหารือดังกล่าว และถือปฏิบัติต่อไป

ข้อมูลจาก : หนังสือราชการ ส.ถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น