การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) ที่ ๐๔๒๑.๓/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในงาน/โครงการฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

จากเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของส่วนราชการนั้น รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งรัดให้มีการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว โดยได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในงาน/โครงการฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในอนาคต  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของงาน/โครงการ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว ทันต่อสถานการณ์  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ) จึงให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ในบางขั้นตอน

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th/