ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

รายชื่อและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ราชการกำหนดให้การผลิตต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตประชาชน เช่นเหล็กเสริมคอนกรีตเป็นต้น การผลิตต้องได้ตามมาตรฐาน มอก. เท่านั้น

ดูหน้าเว็บไซต์ มาตรฐานบังคับ