ตอบข้อหารือการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ อบจ. เทศบาล และ อบต.ในการให้บริการสาธารณะ

การตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ในการให้บริการสาธารณะ

ดูเอกสาร คลิกที่นี่

เป็นการรวบรวมการตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่ อปท.ได้หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนเงินงบประมาณให้แก่ หน่วยงานราชการอื่นในกรณีต่าง ๆ  เช่น การอุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวัน  การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  เป็นต้น


ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น