มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. - ๓๐ เม.ย.๕๕)

หนังสือ ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๑๑๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. - ๓๐ เม.ย.๕๕)

ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่

สาระสำคัญ : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (รถเมล์ฟรี และรถไฟ ชั้น ๓ ฟรี)  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  (เดิม ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕)

ข้อมูลจาก : หนังสือราชการ ส.ถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น