ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๓๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่

เนื่องจากในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เกิดวิกฤตอุทกภัยรุนแรงในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย เป็นเหตุให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้งบประมาณในการจัดหาพัสดุเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว และต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์ได้สิ้นสุดลง กรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการจัดหาพัสดุและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น