แบบฟอร์มการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทางและสะพาน กรมทางหลวงชนบท

แบบฟอร์มการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทางและสะพาน กรมทางหลวงชนบท

เป็นเอกสารที่กรมทางหลวงชนบทปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ปี 2550 และตามคำแนะนำจากการตรวจสอบของ สตง.

มีรายละเอียดที่ดูง่าย สามารถนำเป็นตัวอย่างในการคำนวณราคากลางงานทางและสะพาน ได้เป็นอย่างดี ทีตัวอย่างตารางและตัวอย่างการคิดราคางานต่อหน่วย


ช่างนนท์ วิศวกรเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้กรุณาส่งมาให้โยธาไทยเพื่อเผยแพร่ให้พี่ๆ น้องๆ ขอขอบคุณช่างนนท์ มา ณ ทีนี้ด้วยครับ

ดูและ Download