การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง

ก.อบต., ก.เทศบาล และ ก.อบจ. แจ้งมติการเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ดูทั้งหมด)

>> ดูข้อมูลของ ก.อบต.

>> ดูข้อมูลของ ก.เทศบาล

>> ดูข้อมูลของ ก.อบจ.

แจ้งการเพิ่มเติมคุณวุฒิปริญญาตรีทางการจัดการงานช่างและผังเมืองเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารงานช่าง

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น