การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๓ นักวิชาการพัสดุ ๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓

>> การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ของ อบต.) (หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้คลิก

>>  การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ของเทศบาล) (หนังสือที่ มท   ๐๘๐๙.๕/ว ๑๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔)
ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้คลิก

ก.ท. และ ก.อบต. มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการคลังเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของนักบริหารงานคลัง ๖ นักวิชาการคลัง ๓ นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๓ นักวิชาการพัสดุ ๓  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓  จึงแจ้งให้เทศบาล และ อบต.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ข้อมูลจาก : หนังสือราชการ สถ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น