ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๔๙๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕

ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่

กระทรวงการคลังตอบข้อหารือกรณีมีส่วนราชการหารือเกี่ยวกับความหมายของ "ลูกจ้างชั่วคราว" ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕ฉ พ.ศ.๒๕๕๕
ซึ่งกระทรวงการคลังตอบข้อหารือว่า ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบฯ จะต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณตามกรอบอัตรากำลังที่สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดสำหรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณงบบุคลากรหรือที่สำนักงบประมาณได้กำหนดสำหรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในประเทศที่ปฏิบัติงานตามโครงการหรืองานที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน ซึ่งไม่รวมถึงผู้รับจ้างกรณีเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการที่เป็นการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ


ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น