หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓๓/ว ๖๒๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล

ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

ตามที่ได้มีบทบัญญัติให้เทศบาลและเมืองพัทยาอาจมีรายได้จากเงินกู้ได้นั้น  เพื่อให้การของกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความคล่องตัวและมีความเหมาะสมกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล  กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินดังกล่าว  เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น